Disclaimer
Deze website is in eigendom en beheer van Stichting Rotterdam Airport Taxi.
Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van Stichting Rotterdam Airport Taxi en geldt voor een ieder die kennis neemt van de website.

Stichting Rotterdam Airport Taxi besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Stichting Rotterdam Airport Taxi is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuistheden en onvolledigheden in en/of niet actueel zijn van de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaardt Stichting Rotterdam Airport Taxi geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën, alles in de ruimste zin des woords, via deze webpagina’s verstrekt.

Stichting Rotterdam Airport Taxi aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Stichting Rotterdam Airport Taxi benadrukt dat de informatie die via hyperlinks op de site www.rotterdam-airport-taxi.nl kan worden verkregen, onder de verantwoordelijkheid van derden valt.

Stichting Rotterdam Airport Taxi garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische berichten.

Alle rechten omtrent deze website, waaronder eigendomsrechten en intellectueel eigendomsrechten, en de hiermee verbonden informatie berusten bij Stichting Rotterdam Airport Taxi. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Rotterdam Airport Taxi is het niet toegestaan deze website of enig gedeelte daarvan te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren.

Stichting Rotterdam Airport Taxi behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer te wijzigen, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving. U wordt geadviseerd deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.